Chelation Therapy

Chelation Therapy

การให้ล้างพิษหลอดเลือด ผ่านทางน้ำเกลือ

ทำให้เส้นเลือดมีความยืดหยุ่นดีขึ้น

ลดการสะสมของสารพิษที่เกาะตามผนังหลอดเลือด

หรือสารโลหะหนักส่วนเกินที่ตกค้างในน้ำเลือด

ช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น